kop200Lkop400kop200R


Huurvoorwaarden

 

Artikel 1 Huurtermijn                                                              Houten 1-1-2020

 1. De huur wordt aangegaan voor één dag (10.00-18.00 uur) of avond.
 2. In het geval dat één van de partijen de huurovereenkomst wenst te beëindigen, zal de ene partij de andere partij hiervan uiterlijk 14 dagen voor de dag waarop de apparatuur is verhuurd respectievelijk gehuurd, schriftelijk in kennis stellen. Bij opzeggen van de huurovereenkomst door de huurder blijft de huurder een deel van de huurprijs verschuldigd.
 3. Indien uitsluitend materiaal wordt gehuurd dient de huurder dat materiaal zelf op te halen en terug te brengen op plaats en tijdstip, zoals overeengekomen met verhuurder. 

Artikel 2 Huurprijs, annulering en betaling

 1. De huurprijs is afhankelijk van de te huren diensten en de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 2. De basis huurprijs dient uitelijk 14 dagen voor datum van het evenement te zijn voldaan.
 3. De aanvrager van het evenement is verantwoordelijk voor tijdige betalingen.
 4. Bij annulering van de huurovereenkomst door de aanvrager binnen 14 dagen van de besproken wedstrijddag , blijft de huurder € 100,00 verschuldigd.
 5. Bij annulering van de huurovereenkomst door de verhuurder, heeft de huurder recht op restitutie van het huurbedrag indien de facturering is voldaan.
 6. De huurprijs en de bedragen op basis van de nacalculatie zoals vermeld onder artikel punt 2.1 tot en met 2.4 moet worden overgemaakt op rekeningnummer: NL91 INGB 0005089621 ten name van "Stichting Elektronische Tijdwaarneming en Afstandmeting Utrecht" onder vermelding van "HUUR ETU en factuurnummer". Eerst na ontvangst van de basis huurprijs is de overeenkomst definitief.
 7. De bedragen op basis van nacalculatie moeten uiterlijk 14 dagen na datum van het evenement op het genoemde rekeningnummer onder punt 2.6 ontvangen zijn.
 8. Ieder beroep op korting of compensatie met een vordering welke huurder meent op de verhuurder te hebben of te zullen krijgen, is uitgesloten.

Artikel 3 Toegankelijkheid van de meetplaats

 1. De huurder draagt er zorg voor dat voor het in- en uitladen de ETU medewerker met de auto toegang heeft tot de start- en finishlocatie met een parkeerplek. De huurder zorgt voor een tafel en als regen dreigt voor een partytent.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Schade aan apparatuur, materialen of jurywagen, veroorzaakt door leden van de organisatie, officials of derden worden op de huurder verhaald. Het is aan de huurder om schade te verhalen op derden.

Artikel 5 Kleding

 1. Medewerkers van de Stichting ETU hebben het recht om tijdens hun werkzaamheden kleding te dragen van de Stichting ET-Utrecht.